Likabehandlingsplan

FÖRSKOLAN GRINDENS

LIKABEHANDLINGSPLAN

All personal på Förskolan Grinden skall arbeta för att barnen har en trygg förskolemiljö,

där alla har lika möjligheter utifrån sina individuella egenskaper, förmågor och förutsättningar.

Förskolans verksamhet skall genomsyras av en demokratisk grundsyn om alla människors lika värde.

Det är en rättighet för barnet att inte utsättas för diskriminering eller kränkning.


Förskolechefen har ett särskilt ansvar att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling bland barn och anställda.


Kränkande behandling är:

 

 • Fysiskt våld – som att bli slagen, sparkad, knuffad, biten eller utsatt för olaga tvång. Förbud att skada varandras tillhörigheter.

 

 • Verbala kränkningar – som förtal, fula ord, ryktesspridning, hot, tala över huvud på någon, undanhålla information medvetet, viskningar, fula miner, tecken eller annat kroppsspråk som upplevs som kränkande.

 

 • Psykosociala kränkningar – som utfrysning eller uteslutning, ej bli tagen på allvar, ej bli sedd, inte bli respekterad.

 

 • Text och bildburna kränkningar – genom mejl, sms, klotter, brev eller lappar.


 • Diskriminering av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder - fysiskt eller psykiskt.


Kränkningar kan ske mellan barn/barn, vuxen/barn eller vuxen/vuxen.


Likabehandlingsplanen revideras årligen i samband med kvalitetsredovisningen.


-------------------------------


Alla vuxna på Grinden har ett uttalat ansvar att förebygga att ovanstående inte sker och att om någon kränks, diskrimineras eller mobbas vidta åtgärder enligt följande handlingsplan:


Vi förebygger kränkande behandling genom:

 • Samarbetsövningar
 • Tydliga regler och rutiner
 • Samtal om rätt och fel/etik och moral och empati
 • Drama och rollspel
 • Temaarbete
 • Massage
 • Vuxna är goda förebilder
 • Närvarande vuxna
 • Aktivt arbeta för ett trevligt språkbruk
 • Arbetsmiljöarbete ex. buller
 • Aktivt arbeta för mindre barngrupper och ökad personaltäthet.
 • Respekterar och accepterar varandras olikheter och ser det som en tillgång
 • Lära barnen säga men också respektera ett NEJ/STOPP

 

Dessa aktiviteter ska integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

 

Vi upptäcker kränkande behandling genom:

 • Observationer i barngruppen.
 • Samtal med varandra
 • Intervjuer
 • Enkäter
 • Vuxnas närvaro i barngruppen
 • Uppmärksamhet i det dagliga arbetet
 • Vid utvecklingssamtal och medarbetarsamtal

 

Vi utreder kränkande behandling genom att:

 • Ingripa direkt. Bägge parter skall lyssnas till.
 • Vid allvarlig kränkning informeras föräldrarna direkt till bägge parter.
 • Anmälningsplikt till förskolechefen och styrelsen om vuxen kränker barn eller vuxen/vuxen
 • Vid varje enskilt fall skall en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till socialtjänst eller polis skall göras.

 

 Vi åtgärdar kränkande behandling genom att:

 • Hjälpa barnet/-n att lösa konflikten. Vårdnadshavare informeras vid den dagliga kontakten.
 • Det är viktigt att barnen talar direkt med varandra.
 • Sök långsiktiga lösningar!
 • Vid behov – upprätta ett åtgärdsprogram där ansvariga deltar. Dokumentationen följs upp och utvärderas.
 • Den som upptäcker att vuxen kränker barn eller vuxen skall informera ledningen. Den vuxne som utfört kränkningen kallas till samtal med styrelsen. Styrelsen dokumenterar samtalet, som senare följs upp och utvärderas.

                                                  

unsplash