Klagomålshantering

FÖRSKOLAN GRINDENS

KLAGOMÅLSHANTERING

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen (4 kap. 7-8§§ skollagen 2010:800).

Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och lämna information om sina rutiner på ett lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.                                                                                                                       


Om Du som vårdnadshavare har klagomål på förskolan Grindens verksamhet används nedanstående arbetsgång.


1. Till vem framför jag klagomål?
I första hand:

...ska klagomål lämnas till arbetslaget och lösas av dem.

Förskolan Grinden vill att klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till rektor som då ansvarar för att en utredning görs.


I andra hand:

...kan du som vårdnadshavare vända dig direkt till förskolans rektor. Är du fortfarande missnöjd? Sen nästa punkt.


I tredje hand:

,...gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett (ladda ner PDF här nedan).

Vi behandlar inga klagomål som är anonyma. Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen- Frikyrkan Gnesta.

Skriftlig dokumentation utförs och sparas enligt gällande policy.


2. Vad gör vi?

Efter grundlig genomgång och diskussion av klagomålet planerar personalgruppen, rektor och/eller huvudman eventuella åtgärder.


3. Hur går vi vidare med ärendet? Hur lång tid tar det innan du får svar på klagomålet?

Inom 10 arbetsdagar ska rektor ge svar på det skriftliga klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behöver vi längre tid än 10 arbetsdagar så meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Eventuella åtgärder genomförs enligt planering.


4. När genomförs åtgärderna?

I samråd med de berörda parterna följs åtgärderna upp inom en tidsbestämd period.

Efter avslutat ärende läggs klagomålet till handlingarna. Alla klagomål handläggs, utreds, dokumenteras och följs upp.
Rektor är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras.BLANKETT FÖR KLAGOMÅL

unsplash