Konfessionella inslag

Konfessionella inslag

I 1 kap. 7 §  i skollagen står att :

"Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell.

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt."


Samtidigt säger läroplanen i förskolan, Lpfö 18, att förskollärarna skall förmedla ett kulturarv som handlar om värden, traditioner, historia, språk och kunskap, för att kunna fostra barnen till demokratiska medborgare.


I 1 kap. 3 § i skollagen definieras begreppen

utbildning och undervisning:

Utbildning: ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål”.

Undervisning: ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.


Utbildning är således ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men även andra verksamheter såsom lek, utflykter, måltider etc.

Eftersom den pedagogiska utgångspunkten i förskolan är att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen så blir skillnaden mellan undervisning och utbildning inte lika tydlig som i skolan.


I Barnkonventionens artikel 5 står att:

”Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen av barnets egen förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter”.


Förskolan är skyldig att informera vårdnadshavare om konfessionella inslag i verksamheten och att de är frivilliga för barnen att delta i.

Barnets egna synpunkter och önskemål respekteras i takt med barnets stigande ålder och mognad.

 I utbildningen förekommer bordsbön, högläsning av religiösa berättelser, kyrkobesök, och samling med anledning av högtider, det vill säga inslag i den del av utbildningen som inte är undervisning och alltså får förekomma i fristående förskolor med kristen profil som fått sin verksamhet godkänd av kommunen. Traditioner som uppmärksammas i förskolan, som exempelvis påsk- och julfirande har en kristen grund.       


Det är viktigt att vårdnadshavare är införstådda med att dessa inslag är frivilliga för barnen att aktivt delta i. Beroende på förskolans omständigheter samt vilken del i utbildningen med konfessionella inslag det gäller – "morfars skåp", bordsbön, berättelser eller kyrkobesök - finns alltid olika möjligheter för barnen att:


  1. Närvara vid konfessionella inslag men inte aktivt delta
  2. Delta i annan grupps aktivitet
  3. Avstå deltagande helt

 unsplash