Hur arbetar vi med läroplanen

HUR ARBETAR VI MED LÄROPLANENS MÅL FÖR FÖRSKOLAN (LPFÖ 18)?

Förskolan Grindens värdeord:

------------------

Allt vad ni vill att människor ska göra för er,

det skall ni också göra för dem.

Det är vad lagen och profeterna säger.


Hämtat från: Matteusevangeliet 7:12


----------------


Sök inte konflikt eller tom ära.

Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.


Hämtat från: Filipperbrevet 2:3-5

FÖRSKOLANS LÄROPLAN (LPFÖ 18)

FÖRSKOLAN GRINDEN

BIBELKOPPLING
2.1 Normer och värden - mål

För att uppnå målen gör vi följande:


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar

att utveckla:

Vi lär dem att:

     - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande


     - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

        människors situation samt vilja att hjälpa andra


     - förmåga att upptäcka, reflektera över och ta

        ställning till etiska dilemman och livs­frågor i

        vardagen


     - respekt och förståelse för alla människors lika

        värde och de mänskliga rättigheterna        - förstå våra kristna värden

           (Morfars skåp och Bibeläventyret)


        - att lösa konflikter i leken


        - samtala/umgås med alla


        - kommunicera på teckenspråk


        - förstå innebörden av ordet "förlåt"


        - säga förlåt till varandra


        - säga sanningen


        - räcka upp handen i samlingen


        - titta på den som pratar


        - inte avbryta varandra (inte heller de vuxna)


        - respektera när någon säger "nej"


        - skicka något som kompisen vill ha vid matbordet


Allt vad ni vill att människor ska göra för er,

det skall ni också göra för dem.

Det är vad lagen och profeterna säger.


Hämtat från: Matteusevangeliet 7:12


---------------


Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.


Hämtat från: Filipperbrevet 2:3-5


--------------


Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


Hämtat från: Andra Mosebok 20:16


---------------


Då kom Petrus fram till honom och sade:

"Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig?

Så mycket som sju gånger?"

Jesus svarade: "Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger."


Hämtat från: Mattesuevangeliet 18:21-22


---------------


Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren.


Hämtat från: Matteusevangeliet 5:33


---------------


Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.


Hämtat från: Matteusevangeliet 5:37


--------------


Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”


Hämtat från: Första Mosaebok 4:6-7


     - ett växande ansvar och intresse för hållbar

        utveckling och att aktivt delta i samhället

        - våga säga sin mening/vad man tycker


        - hjälpa de yngre barnen


        - vara aktsamma om förskolans leksaker


        - ha tålamod och fullfölja valda aktiviteter


        - våga provsmaka av matens olika delar


        - ställa undan sina saker när maten är färdig


        - hjälpa till med städningen av leksaker


        - bli mer självständiga vid på- och avklädning


        - förstå innebörden av källsortering


        - så frön och sköta om plantorna


        - upptäcka vad närområdet har att erbjuda

           (t.ex. gå på teater/bio, låna böcker på biblioteket,

           åka skridskor i ishallen, grilla i parken)


Salig är den som bryr sig om den fattige!

Herren ska befria honom på olyckans dag.

Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv,

han ska skattas lycklig i landet.

Du utlämnar honom inte åt hans fienders vilja.

Herren stöder honom vid sjukbädden,

under hans sjukdom förvandlar du helt hans läge.


Hämtat från: Psaltaren 41:2-4


---------------


Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.


Hämtat från: Lukasevangeliet 16:10


---------------


Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.


Hämtat från: Romarbrevet 8:19-21
2.2 Omsorg, utveckling och lärande - mål


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Vi lär dem att:

     - sin identitet och känna trygghet i den samt

        medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och

        personliga integritet


     - självständighet och tillit till sin egen förmåga

        - våga säga "nej"


        - respektera att få ett "nej"


        - stå fast vid sin åsikt


        - bekräfta personen och inte det yttre (t.ex. kläder)


        - våga fortsätta med en aktivitet som de upplever

           som svår för att på så vis upptäcka sin förmåga


        - så långt det är möjligt klara dagliga rutiner på

           egen hand (t.ex. påklädning, toabesök, hälla upp

           vatten/mjölk)


        - lösa problem på egen hand (både i planerade

           aktiviteter och vardagssituationer)


        - förstå syftet med aktiviteter


        - upptäcka sina framsteg


Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.


Hämtat från: Matteusevangeliet 5:37


--------------


Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej.


Hämtat från: Andra Korintierbrevet 1:18


--------------


Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:6


--------------


 Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”


Hämtat från: Första Samuelsboken 16:7


--------------


Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen.


Hämtat från: Johannesevangelioet 8:15


--------------


Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:12


     - nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

        - upptäcka nya saker genom samlingar, skapande

           och uppevila


        - göra egna, spontana, "uppträdanden" både

           enskilt och i grupp (t.ex. spela teater och sjunga)


        - ge plats åt sina kompisars idéer i den fria leken


        - i den fria leken ta tillvara på och vidareutveckla

           det vi lärt oss i samlingen


Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.


Hämtat från: Filipperbrevet 2:3-5


--------------


Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.


Hämtat från: Andra Korintierbrevet 10:18


     - förmåga att fungera enskilt och i grupp,

        samarbeta, hantera konflikter och förstå

        rättigheter och skyldigheter samt att ta

        ansvar för gemensamma regler

        - leka med alla (ibland delar vi upp barngruppen så

           att alla får chans att leka med alla)


        - försöka lösa konflikter på egen hand och på så

           vis undvika "skvallerspring"


        - turtagning, stå i kö och samsas om

           gemensamma saker/dela med sig


        - följa de gemensamma/vardagliga reglerna

           på förskolan (t.ex. inte avbryta när kompisen

           berättar, räcka upp handen, be om hjälp vid

           matbordet)


Allt vad ni vill att människor ska göra för er,

det skall ni också göra för dem.

Det är vad lagen och profeterna säger.


Hämtat från: Matteusevangeliet 7:12


-------------


Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.


Hämtat från: Matteusevangeliet 23:13


-------------


En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:9-10


--------------


Falskt vittne ska förgås, den som lyssnar får tala till punkt.


Hämtat från: Ordspråksboken 21:28


     - förmåga att lyssna på och reflektera över andras

        uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck

        för egna uppfattningar

        - samtala om naturvetenskapliga, fysiska och

           tekniska fenomen i vardagen (ofta kopplat till

           Bertas Laboratorium) och få dem att förstå att

           man kan se på ett fenomen på olika sätt


        - lyssna till andras tankar och inte avbryta eller

           svara på ett nedlåtande sätt


Allt vad ni vill att människor ska göra för er,

det skall ni också göra för dem.

Det är vad lagen och profeterna säger.


Hämtat från: Matteusevangeliet 7:12


-------------


Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.


Hämtat från: Matteusevangeliet 23:13


-------------


En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:9-10


-------------


Falskt vittne ska förgås, den som lyssnar får tala till punkt.


Hämtat från: Ordspråksboken 21:28


     - fantasi och föreställningsförmåga

        - lyssna på högläsning med bok utan bilder och

           därefter återberätta


        - leka fritt där alla får möjlighet att aggera regissör


        - uppleva och inspireras av teaterföreställningar

           både på och utanför förskolan


Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:19-20

     - motorik, koordinationsförmåga och kropps-

        uppfattning samt förståelse för hur viktigt det är

        att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

        - röra sig obehindrat i skogsterräng 

           (1 gång/veckan)


        - röra sig obehindrat på vår motoriskt utformade

           utegård (minst ett ordentligt pass/dag)


        - behärska de grundläggande motoriska

           rörelserna (aktuell rörelse i Rörelsepasset)


        - delta i de motoriska lekar som erbjuds i den

           Medvetna Motoriska Träningen (MMT) samt i

           Bamseklubben (endast de som går sista året)


        - äta variationsrikt och våga smaka all mat som

           erbjuds (ge dem en positiv upplevelse av

           matsituationen)


Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster.


Hämtat från: Psaltaren 139:13-16

     - förmåga att använda och förstå begrepp, se

        samband och upptäcka nya sätt att förstå sin

        omvärld

        - vänja sig vid:

                - språkliga begrepp genom motoriska lekar,

                   sånger i kombination med teckenspråk,

                   språksamlingar med fokus på olika begrepp

                   såsom läge, storlek, turtagning m.m.

                - naturvetenskapliga begrepp genom

                   samlingen "Bertas Laboratorium"

                - matematiska begrepp genom

                   samlingen "Matte Solving" (Singapore-

                   metoden) och genom samlingen

                   "Bamseklubben" (skolförberedande)


        - se och reflektera kring olika orsak-verkanförlopp

           genom att ha temasamlingar med regelbundna

           tillbakablickar där barnen får minnas och åter-

           berätta (t.ex. densitet-samlingar och odling)


Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och

        kommunicera upplevelser, tankar och

        erfarenheter i olika uttrycksformer som

        bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

        - våga prova skapande aktiviteter och att fullfölja

           det man påbörjat för att se sin egen förmåga


        - skapa och kommunicera i mindre grupperDen förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16


     - intresse för berättelser, bilder och texter i olika

        medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga

        att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala

        om dessa


        - högläsning i mindre grupp, med och utan bilder


        - högläsning med hjälp av projektor

        -

Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16


     - ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga

        att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa

        frågor, argumentera och kommunicera med andra

        i olika sammanhang och med skilda syften

        - vara nyfikna på vad andra vill berätta genom att

           aktivt lyssna och ställa frågor


        - inte använda fula ord. Är man missnöjd finns

           bättre sätt att uttrycka sig på som stimulerar

           både uttrycksförmåga och ordförråd.


        - använda sig av alternativ kommunikation, t.ex.

           teckenspråket


        - alltid försöka uttrycka vad de vill istället för att

           t.ex. skrika, puttas och slås


        - behärska rimmet genom att leka med rimbilder,

           nonsensrim, ramsor och sånger

      

Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - intresse för skriftspråk samt förståelse för

        symboler och hur de används för att förmedla

        budskap

        - intressera sig för skriftspråket genom att

           utforma miljön med inspirerande bokstäver, ord

           och bilder


        - koppla bokstäver och siffror till språkljuden


        - känna igen sitt eget namn men också andras


        - hålla pennan rätt - pincettgreppet (målet är att

           de ska klara det när de slutar förskolan)


Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - sin kulturella identitet samt kunskap om och

        intresse för olika kulturer och förståelse för värdet

        av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt

        intresse för det lokala kulturlivet

        - bekanta sig med och förstå de kristna värden

           som vårt samhälle vilar på genom att uppmärk-

           samma de kristna högtiderna och Sveriges stora

           sångskatt


        - intressera sig för andra kulturer genom att rita

           flaggor och samtala om flaggornas innebörd


        - sjunga sånger på olika språk (utgår oftast från de

           språk som finns representerade i barngruppen)


Allt vad ni vill att människor ska göra för er,

det skall ni också göra för dem.

Det är vad lagen och profeterna säger.


Hämtat från: Matteusevangeliet 7:12


-------------


Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.


Hämtat från: Filipperbrevet 2:3-5


-------------


Hur många språk det än finns i världen, så är inget utan mening.


Hämtat från: Första Korintierbrevet 14:10


     - både det svenska språket och det egna nationella

        minoritetsspråket, om barnet till­hör en nationell

        minoritet


     - både det svenska språket och sitt modersmål, om

        barnet har ett annat modersmål än svenska

        - svenska språkets tekniska grunder (språkljud,

           språkmelodi, rytm, stavelser, komparation m.m.)

           genom språksamlingar, språklekar, ramsor/

           sånger med rim och högläsning.


        - svenska språkets kognitiva delar

           (språkförståelse, återberättning, inlevelse och

           fantasi) genom olika varianter av högläsning och

           gestaltning (rollspel/teater)

          

           Ovanstående två punkter kopplas även ihop med

           det svenska teckenspråket för att ge barnen så

           många språkliga verktyg som möjligt.


        - våga dela med sig av sitt modersmål genom

           sånger och berättelser och på så vis skapa

           nyfikenhet både i barngruppen och bland

           pedagoger. Här samarbetar vi mycket med

           hemmet för att få tips/inspiration kring vad

           man kan göra på förskolan.


        - behärska sitt minoritetsspråk genom att via

           kommunen erbjuda modersmålsundervisning

           (i de fall det är möjligt)


Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - svenskt teckenspråk, om barnet har hörsel-

        nedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov

        av teckenspråk

        - använda sig av det svenska teckenspråket,

           oavsett om de är döva, har hörselnedsättning

           eller är fullt hörande. Vi har i dagsläget två

           pedagoger som behärskar teckenspråket fullt ut.

           Övrig personal är under utveckling!


        - förstärka sin kommunikation med omgivningen

           genom att använda teckenspråket (speciellt bra

           för de barn som har svårt med det expressiva)


Hur många språk det än finns i världen, så är inget utan mening.


Hämtat från: Första Korintierbrevet 14:10

     - förmåga att använda matematik för att undersöka,

        reflektera över och pröva olika lösningar av egna

        och andras problemställningar


     - förståelse för rum, tid och form, och grund-

        läggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal,

        ordning, tal, mätning och förändring,

        samt att resonera matematiskt om detta


     - förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och

        använda matematiska begrepp och samband

        mellan begrepp


        - behärska matematikens fem principer

           (enligt Gelman & Gallistel) vilka är:

                1.  ett-till-ett-principen

                2. principen om stabila ordningen

                3. antalsprincipen

                4. abstraktionsprincipen

                5. principen om den godtyckliga ordningen

           genom att dagligen låta barnen räkna t.ex. hur

           många som är på förskolan och koppla det

           till olika rörelser, klappa stavelserna i sitt namn,

           härma rytmer och delta i matematiksamlingar

           (t.ex. Matte Solving-samlingen för de äldsta)


        - koppla ihop matematikens olika delar med

           rörelse för att det ska "sätta sig i kroppen"


        - utveckla sin förmåga till problemlösning genom

           att använda samma tänk som återfinns i

           Singaporematematiken, där barnen på ett roligt

           sätt lär sig om de matematiska begreppen och

           sambandet dem emellan (detta bygger t.ex.

           Matte Solving-samlingen på)


        - reflektera/resonera kring enklare matematiska

           problem, på egen hand och tillsammans med

           andra, vilket även stimulerar deras uttrycks-

           förmåga


Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - förståelse för samband i naturen och för naturens

        olika kretslopp samt för hur människor, natur och

        samhälle påverkar varandra


     - förståelse för hur människors olika val i vardagen

        kan bidra till en hållbar utveckling


     - förståelse för naturvetenskap, kunskaper om

        växter och djur samt enkla kemiska processer och

        fysikaliska fenomen


     - förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycks-

        former, ställa frågor om och samtala om

        naturvetenskap och teknik


     - förmåga att upptäcka och utforska teknik i

        vardagen


        - iaktta samt delta i enklare naturvetenskapliga

           experiment (biologi, kemi, fysik, teknik) genom

           samlingen Bertas Laboratorium


        - reflektera kring naturvetenskapliga fenomen 

           som finns i vardagen (bygger ofta på det aktuella

           experiment som var på Bertas Laboratorium)


        - förstå hur olika färdmedel fungerar och därmed

           reflektera över deras inverkan på miljön (t.ex.

           Bernollis princip som får flygplan att lyfta, el som

           får tågen/elbilar att åka o.s.v.)


        - förstå innebörden i t.ex. ljudvågor, ljusvågor,

           lufttryck, jäsning, densitet m.m. och kopplar

           ihop det med rörelselek som "sätter

           kunskapen i kroppen"


        - använda sig av den vetenskapliga metoden

           (empirisk metod) innan varje experiment. De får

           säga vad de tror kommer hända (ställa hypotes),

           vara med och genomföra experimentet

           (observera) och slutligen fundera över vad som

           hände och varför (utvärdera).


Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

     - förmåga att bygga, skapa och konstruera med

        hjälp av olika tekniker, material och redskap

        - skapa med olika material så som naturmaterial,

           lera, papper och färg


        - planera och genomföra egna projekt med fritt

           konstruktionsmaterial (ex. klossar, PlusPlus,

           magnetplattor, kaplastavar m.m.)


        - förstå syftet med att följa enklare ritningar/

           instruktioner samt att följa ritningen (ex. Mekano,

           Tangram, Pentamino m.m.)

          

Den förståndiges hjärta söker kunskap,


Hämtat från: Ordspråksboken 15:14


-------------


Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.


Hämtat från: Ordspråksboken 16:16

2.3 Barns delaktighet och inflytande - mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Vi lär dem att:

     - intresse för och förmåga att uttrycka tankar och

        åsikter så att de kan påverka sin situation

        - våga lita till sin egen uttrycksförmåga genom att

           ge varje barn tid och uppmuntra dem att

           använda olika kommunikationsvägar (ex. rita och

           använda tecken)


        - respektera och aktivt lyssna till den som berättar

           något


        - förstå innebörden av att rösta om olika saker

           (ibland får man sin vilja igenom och ibland inte)


Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.


Hämtat från: Matteusevangeliet 23:13


------------


Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:19-20


     - förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och

        för miljön i förskolan

        - fullfölja det man påbörjat och att plocka ihop

           efter sig/städa


        - våga stå vid sitt ord även om andra tycker olika.


        - vårda den fysiska miljön på förskolan

           (ex. inte "klottra" på eller vara vårdslös med

           förskolans saker)


        - vårda den sociala miljön på förskolan

           (ex. lära dem att våga sitta bredvid alla sina

           kamrater samt inte svära/använda fula ord)


Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.


Hämtat från: Matteusevangeliet 5:37


--------------


Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej.


Hämtat från: Andra Korintierbrevet 1:18


--------------


Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden.


Hämtat från: Jakobsbrevet 1:6


--------------


Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.


Hämtat från: Lukasevangeliet 16:10


     - förståelse för demokratiska principer och förmåga

        att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

        - förstå de olika sidorna av demokrati

           (majoritetsbeslutet i en omröstning vinner)


        - acceptera att deras vilja inte alltid går igenom

           men att ändå samarbeta och ha en bra attityd


        - förstå att det i ett demokratiskt samhälle finns

           personer som är valda till maktpositioner (detta

           förekommer i mindre skala på förskolan, t.ex. i

           relationen barn - personal)


Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften.

Ge alla vad ni är skyldiga dem: skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder.

Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.


Hämtat från: Romarbrevet 13:1-8


--------------


Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.


Hämtat från: Första Timoteusbrevet 2:1-2